Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke uitgever van de site:

N° RCS: Aubenas B 353 987 753
TVA intracommunautaire: FR93353987753
Camping Les Ranchisses
Route de Rocher
07110 Largentière
Tel: +33 (0)4 75 88 31 97
Fax : +33 (0)4 75 88 32 73
Web: www.lesranchisses.fr
Publicatie Manager: Philippe Chevalier

Ontwerp en realisatie:

Interaview Production
82, avenue du Général Patton, 49000 Angers
Web: www.interaview.com

Recht op privacy

Recht op toegang en modificatie van uw persoonlijke gegevens:

Dit is het privacy beleid dat door le Domaine Les Ranchisses wordt nageleefd.

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te wijzigen, aan te passen en te verwijderen (art.34 van de wet “Informatique et Libertés” nº 78-17 van 16 januari 1978). Stuur een email naar reception@lesranchisses.fr om dit recht uit te oefenen

Met “Persoonlijke informatie” wordt alle informatie bedoeld die een persoon kan identificeren. Meestal is dit een naam, een adres, een telefoonnummer of een e-mailadres.

Gebruik van cookies:

Het bedrijf Domaine Les Ranchisses kan gebruik maken van ”cookies”. Met een cookie kunt u geïdentificeerd worden, maar over het algemeen worden deze gebruikt om informatie over uw bezoek aan onze site te verzamelen. Zo kunnen wij te weten komen welke onderdelen van de site u precies interesseren.

Domaine Les Ranchisses kan zo beter weten wat uw interesses zijn en u informatie doorgeven die aan uw behoeften is aangepast.

Dankzij deze “cookies” hoeft u niet iedere keer opnieuw uw informatie op te geven, want ze halen die informatie die al eerder is opgegeven weer tevoorschijn.

U kunt het bestaan van “cookies” detecteren en ze zo nodig verwijderen.

U kunt de registratie van cookies tegengaan door deze functie in uw browser uit te zetten, dit doet u in de opties van uw browser.

Veiligheid en vertrouwelijkheid op internet:

Boodschappen die u via internet naar ons stuurt kunnen door het web onderschept worden. Totdat deze bij ons aankomen kunnen wij hun vertrouwelijkheid niet garanderen.

Verzeker u ervan dat u geen persoonlijke, vertrouwelijke of gevoelige informatie doorgeeft, of informatie van derden. Daarnaast kunnen elektronische boodschappen die wij ontvangen tussen de zender en de ontvanger vervalst worden. Stuur daarom zo nodig altijd dit soort informatie via de post. Derhalve behandelen wij geen enkele klacht, aanvraag of vraag om advies via internet.

Stuur ons al uw vragen alleen maar via de post. Neem schriftelijk contact op met het bedrijf Domaine Les Ranchisses om meer informatie te verkrijgen over de te volgen procedures of over zaken die aanhangig zijn.

Respect van copyright

Gebruik van de informatie op de site en copyright:

Alle informatie die op de site van het bedrijf Domaine Les Ranchisses staat is uitsluitend informatief voor privé gebruik. Iedere andere vorm van gebruik is strikt verboden.

Het bedrijf Domaine Les Ranchisses doet er alles aan om de informatie op de site zo goed mogelijk bij te houden en de juistheid ervan te verzekeren. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen

Daarom attenderen wij de bezoeker erop dat hij/zij alle informatie via andere middelen dient te verifiëren, ook door het bedrijf zelf te benaderen.

Derhalve is het bedrijf Domaine Les Ranchisses onder geen beding aansprakelijk: in geval van onnauwkeurigheid, onvolledigheid of weglating met betrekking tot de op de site beschikbare informatie; voor welke schade dan ook voortkomend uit onwetmatige inbraak in de site van buitenaf waardoor de op de site beschikbare informatie is gewijzigd; en meer in het algemeen voor alle schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard en gevolgen, die wordt veroorzaakt door de toegang van een ieder op de site of de onmogelijkheid om toegang te krijgen, dit geldt ook voor het gebruik van de site en/of van de waarde die aan de informatie die direct of indirect van de site afkomstig was, werd toegekend.

Daar komt bij dat, als het niet anders is aangegeven, alle intellectuele eigendomsrechten op de documenten op deze site en alle elementen waar deze site uit bestaat, het exclusieve eigendomsrecht zijn van het bedrijf Domaine Les Ranchisses of van zijn leveranciers, en u geen enkel ander recht geven dan het consulteren van de site.

De reproductie van alle informatie op deze site is alleen toegestaan voor een persoonlijk en privé gebruik, iedere andere reproductie of gebruik van kopieën is uitdrukkelijk verboden.

Alle merken die op deze site worden genoemd zijn het eigendom van de respectievelijke bedrijven.

Alle producten, logo’s en beeldmateriaal die op deze site worden genoemd zijn het eigendom van de respectievelijke merken.

De foto’s die de producten laten zien zijn niet contractueel.

Technische informatie:

De site is 24 uur per dag en 8 dagen per week toegankelijk, behalve in geval van overmacht, computerproblemen, problemen in verband met de structuur van de communicatienetwerken of technische problemen. Voor onderhoud kan de site op ieder moment onderbroken worden.

Deze site valt onder de Franse wet:

Het niet respecteren van de genoemde bepalingen kan tot strafrechtelijke vervolging en sancties leiden. Dit document is opgesteld en moet geïnterpreteerd worden volgens het Franse recht en valt onder de competentie van een Franse rechtbank. Als één van de bepalingen van deze tekst komt te vervallen, nietig wordt verklaard of zonder juridisch effect is blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.