Wettelijke vermeldingen en persoonlijke gegevens

Verantwoordelijke en uitgever website:

N° RCS : Aubenas B 353 987 753 Intercommunautair BTW-nummer: FR93353987753 Camping Les Ranchisses Route de Rocher 07110 Largentière Tel.: +33 (0)4 75 88 31 97 Fax. : +33 (0)4 75 88 32 73 Website: www.lesranchisses.fr Directeur van de publicatie: Philippe Chevalier

Ontwerp en productie:

Interaview Production 82, avenue du Général Patton, 49000 Angers Website: www.interaview.com

Privacybeleid

Persoonlijke gegevens en cookies

LES RANCHISSES respecteert de bezorgdheid van gebruikers met betrekking tot de vertrouwelijkheid van de verstrekte persoonlijke informatie en gegevens.LES RANCHISSES garandeert de naleving van de verplichtingen van de CNIL.Als verantwoordelijke van de gegevensverwerking, en als naleving van de wet ‘computergegevens en vrijheid’ van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995 (hierna de “‘computergegevens en vrijheid”) kan LES RANCHISSES persoonlijke gegevens (namen, voornamen, adresgegevens…) of niet-nominatieve gegevens (voorkeuren, favoriete informatie …) verzamelen tijdens bezoeken van de gebruiker aan de website (hierna de “Website”) om hem te kunnen identificeren, om hem gepersonaliseerde diensten aan te bieden of om de website te verbeteren en de gebruiker beter ten dienste te zijn. 1 – ONTVANGERS VAN DE VERZAMELDE GEGEVENSLES RANCHISSES is de ontvanger van de gegevens. In alle gevallen stuurt LES RANCHISSES persoonlijke gegevens van gebruikers alleen naar een derde partij wanneer: 
  • de gebruiker vooraf toestemming heeft gegeven voor het delen van deze informatie,
  • LES RANCHISSES deze informatie met derden moet delen om de verwachte service aan te kunnen bieden,
  • LES RANCHISSES wenst dat de gebruiker van aanbiedingen van partners gebruik kan maken,
  • LES RANCHISSES wordt verplicht door een gerechtelijke autoriteit of een andere administratieve autoriteit om de informatie over te dragen.
 LES RANCHISSES kan tevens persoonlijke gegevens van gebruikers aan derden overdragen in het kader van statistisch onderzoek naar het gebruik van de Website en met het oog om de Website te optimaliseren. Voor dit gebruik zijn de persoonlijke gegevens van gebruikers anoniem. 2 – DOELEN VAN GEGEVENSVERZAMELINGVia de Website verzamelt LES RANCHISSES de gegevens betreffende de gebruiker die strikt noodzakelijk zijn voor de volgende doeleinden: : 
  • ter beschikking stellen en persoonlijke aanpassing van de website
  • beheer van abonnementen op de nieuwsbrief (inschrijving en abonnementen opzeggen),
  • aanbiedingen en kortingen van LES RANCHISSES.
 LES RANCHISSES verplicht zich ertoe om alle persoonlijke gegevens, die door de gebruiker zijn verstrekt, alleen in overeenstemming met de bepalingen ian de wet ‘computergegevens en vrijheid’ te verwerken en te bewaren. Er worden alleen gegevens van de gebruiker verzamelt op hem nieuws over LES RANCHISSES te kunnen sturen en hem exclusief te kunnen laten profiteren van aanbiedingen op goederen en diensten in verband met de activiteit van LES RANCHISSES. 3 – BEWAREN VAN GEGEVENS EN VEILIGHEIDDe gegevens worden bewaard tijdens een periode die niet langer is dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn ingezameld:voor het beheer van abonnementen op de nieuwsbrief, worden gegevens bewaard zolang het abonnement geldig is en alle gegevens zullen binnen 2 maanden na de opzegging van een abonnement door de gebruiker worden verwijderd;Andere gegevens worden 2 jaar bewaard. LES RANCHISSES heeft alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van persoonlijke gegevens te waarborgen en te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd, vernietigd of dat onbevoegde derden er toegang tot hebben.Er worden professionele technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen gebruikt, waaronder die met betrekking tot informatiesystemen.Maar LES RANCHISSES beheerst zelf niet alle risico’s in verband met het gebruik van Internet en vestigt de aandacht van gebruikers op het bestaan ​​van mogelijke risico’s die inherent zijn aan het gebruik en de werking van internet. 4 – RECHTEN VAN GEBRUIKERSDe gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij, in overeenstemming met de wet Computergegevens en Vrijheid, op elk moment het recht heeft om toegang te krijgen tot zijn persoonlijke gegevens, net als het recht om deze bij te werken, te corrigeren en te verwijderen, door hiertoe een verzoek op te sturen (waarbij de aard van het verzoek duidelijk wordt beschreven) op het volgende e-mailadres: reception@lesranchisses.fr Of per post naar het volgende adres: Domaine les Ranchisses ROUTE DE ROCHER, 07110 Largentière LES RANCHISSES verplicht zich ertoe om deze binnen zeven werkdagen te verwerken.. De gebruiker wordt er over geïnformeerd dat hij, in overeenstemming met de wet ‘computergegevens en vrijheid’, op elk moment het recht heeft om om legitieme redenen te verbieden dat zijn persoonlijke gegevens worden verwerkt. 5 – COOKIES, NAVIGATIEGEGEVENS EN PLAATSBEPALINGBij het bezoek aan de website en nadat de gebruiker heeft geaccepteerd verder te gaan, kan een cookie worden geïnstalleerd en maximaal 13 maanden bewaard in het geheugen of op de harde schijf van de gebruiker, om de navigatie te vergemakkelijken. Een cookie maakt de identificatie van de gebruiker niet mogelijk, maar is een element dat wordt gebruikt om informatie over de navigatie op de website vast te leggen (de geraadpleegde pagina’s, de datum en het tijdstip van de raadpleging, enz.) De geplaatste cookies staan ​​toe om:
  • de browse-ervaring op de website te verbeteren, om het belang en de ergonomie van de geraadpleegde diensten op de website te verbeteren, en om de presentatie van de website aan te passen;
  • om informatie bij te houden met betrekking tot een formulier dat de gebruiker op de website heeft ingevuld (registratie of toegang tot zijn account) of met betrekking tot op de website gekozen producten (inhoud van een winkelwagentje, enz.);
  • om het aantal bezoeken aan de website te tellen en daarmee statistieken op te stellen.
 Elke gebruiker kan de registratie van cookies weigeren door de instellingen van zijn internetbrowser aan te passen. Hierdoor worden echter alle cookies die door de browser worden gebruikt verwijderd, inclusief de cookies die door andere websites worden gebruikt, wat kan leiden tot het wijzigen of verlies van bepaalde instellingen of informatie. Het verwijderen van cookies kan de manier waarop u de website ziet wijzigingen, of zelfs het navigeren op de website bemoeilijken. Elke browser heeft een andere oplossing voor het beheer van cookies en andere configuratie voor de keuzes van gebruikers. Het wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waarin de gebruiker kan lezen hoe hij zijn wensen voor cookies kan wijzigen.   Online uitschakeling van cookies: 
Categorie CookieMiddel voor de uitschakeling
Analytische en prestatiecookiesGoogle Analytics
Cookies van sociale netwerkenFacebook
Instagram
Twitter
YouTube
 Gebruik van online platforms voor het beheer van advertentiecookies:Bezoek de website Youronlinechoices, die is gemaakt door professionals op het gebied van digitale reclame en die zijn gegroepeerd binnen de Europese vereniging EDAA (European Digital Advertising Alliance), om cookies te weigeren of te accepteren die door professionals uit de reclamewereld die lid zijn van deze vereniging worden gebruikt.Houd er rekening mee dat het verwijderen van cookies de manier waarop u de website ziet kan wijzigingen, of zelfs het navigeren op de website kan bemoeilijken. 

Beveiliging en vertrouwelijkheid op het netwerk:

De berichten die u ons via het Internet opstuurt kunnen worden onderschept. Tot ze ons bereiken, kan de vertrouwelijkheid niet worden gegarandeerd.Zorg ervoor dat u geen persoonlijke informatie verspreidt of onnodig vertrouwelijke en gevoelige informatie, of informatie van derden, openbaart. Daarnaast kan de vermelding van de afzender van e-mails die we ontvangen, vervalst worden. Als u ons dergelijke informatie wilt toesturen, doe dat dan in een brief die u via de post verstuurt. Daarom zal geen enkele klacht, aangifte of verzoek tot advies dat wordt ingediend via Internet, in aanmerking worden genomen.Dien uw verzoeken alleen per brief in. Om meer informatie te krijgen over de te volgen procedures of ingediende verzoeken, neem dan schriftelijk contact op met Domaine Les Ranchisses. 

Respecteren van auteursrechten

Gebruik van de op de website aanwezige informatie en auteursrechten

het gebruik van enig document, afkomstig van de website van het bedrijf Domaine Les Ranchisses is alleen toegestaan om informatieve redenen of voor privé-gebruik. Elk gebruik voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden.Het bedrijf Domaine Les Ranchisses streeft ernaar om zo goed mogelijk de juistheid en de actualisering van de informatie op deze website te garanderen, en behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de inhoud te corrigeren.Het bedrijf waarschuwt bezoekers dat het hun verantwoordelijkheid is de informatie via andere middelen te controleren, zoals door contact op te nemen met het bedrijf.Dienovereenkomstig, wijst het bedrijf Domaine Les Ranchisses alle verantwoordelijkheid af voor: eventuele onjuistheden of omissies in de informatie op de website; voor eventuele schade als gevolg van het frauduleuze hacken door een derde partij die leidt tot veranderingen van de informatie op de website; en meer in het algemeen alle schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, de oorsprong, de aard of de gevolgen, veroorzaakt doordat iemand toegang kreeg tot de website of juist de onmogelijkheid had om er toegang toe te krijgen, alsmede het gebruik van de website en/of het waarde toekennen aan enige informatie die direct of indirect van de website afkomstig is.Bovendien, tenzij anders vermeld, zijn het bedrijf Domaine Les Ranchisses of zijn leveranciers, exclusieve eigenaars van de intellectuele eigendomsrechten op de documenten op de website en al het materiaal dat is gemaakt voor deze website, en deze verlenen daarop geen gebruikerslicentie, noch enig ander recht, behalve het recht de website te bezoeken.De reproductie van enig document, gepubliceerd op de website van het bedrijf is alleen toegestaan om informatieve redenen voor persoonlijk of voor privé-gebruik, elke reproductie of het gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden.Alle handelsmerken op deze website zijn eigendom van hun respectieve bedrijven.Alle producten, logo’s en afbeeldingen op de pagina’s van deze website zijn het eigendom van hun respectieve merken.De foto’s die de producten illustreren zijn niet contractueel.

Technische informatie:

De huidige website is 24/7 toegankelijk, met uitzondering bij overmacht, informatica-problemen, problemen in verband met de structuur van communicatienetwerken of technische problemen Vanwege onderhoud kan het bedrijf de toegang tot de website ten allen tijde onderbreken.

Toepassing van de Franse wetgeving:

De niet-naleving van deze bepalingen stelt de overtreder bloot aan vervolgingen en strafrechtelijke sancties. Dit document is opgesteld en wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met de Franse wetgeving en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken. Als één van de bepalingen in deze tekst ongeldig, nietig of zonder juridisch gevolg blijkt te zijn, zullen alle overige bepalingen wel van kracht blijven.
Kies de periode van uw verblijf